MBIS WEBINAR KATILIMCILARININ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 1. VERİ SORUMLUSU OLAN BİZ KİMİZ?

Bu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninin (“Aydınlatma Metni”) amacı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. Maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından dijital platformlarda düzenlenen webinar, çevrimiçi toplantı, konferans, telekonferans vb. çevrimiçi etkinliklere katılımcı olarak katılımınız kapsamında (“Katılımcı”) hukuka uygun olarak işleneceğini ve muhafaza edileceğini tarafınıza bildirmek ve aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesidir. Bu kapsamda veri sorumlusu, İstanbul Ticaret Sicili’ne 435070 ticaret sicil numarası ile kayıtlı ve 0609043428100018 Mersis numarasına sahip olan M.B.İ.S. Bilgisayar Otomasyon Dan. ve Eği. Hiz. Tic. A.Ş.’(“MBİS”) dir.

 • HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİKİŞİSEL VERİLER
Kimlik BilgileriAd Soyad
İletişim Bilgileriİş E-Posta Adresi, Telefon Numarası
Mesleki İşlem Bilgileri               Çalıştığınız Kurum Bilgisi, Unvan Bilgisi,
Görsel ve İşitsel KayıtlarWebinar Esnasında Mikrofon ve Kameranızı Açmanız Halinde Görüntü Ve/Veya Ses Kaydı Yapabilen Cihazlarla Alınabilecek Kayıtlar
İşlem Güvenliği BilgileriIP Adresi, Internet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Diğer Trafik Verileri (örn. bağlantı zamanı/süresi, iletişim miktarı vb.) Zaman Damgası, Form onayı, Açık rıza
Müşteri İşlem BilgileriTalep (Doldurulan Form) türü

Webinar boyunca MBIS tarafından ses ve görüntü kaydı alınabilecektir. Katılımcılarımızın görüntü ve ses paylaşımında bulunmayı tercih etmemeleri durumunda, webinar esnasında ekrana gelecek ilgili kutucukta “hayır” seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. Ses ve görüntülerinin kaydedilmesini istemeyen katılımcılarımızın, kamera ve mikrofonlarını kapalı tutmaları gerektiğini önemle hatırlatırız.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Şirketimiz tarafından dijital platformlarda düzenlenen webinar, çevrimiçi toplantı, konferans, telekonferans vb. etkinliklere katılım sürecinde işlenen yukarıda belirtilen kategorilerde yer alan kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla sınırlı olarak işlemekteyiz;

 1. Kimlik, iletişim, mesleki işlem bilgileriniz;
  1. Katılımcıların kayıt ve takibi,
  1. Katılım kayıt başvurunuza doğru, eksiksiz ve süresinde cevap verilebilmesi,
  1. Webinar kapsamında ileteceğiniz soru, görüş ve önerilerinize cevap verilmesi,
  1. Katılımcılarımızın Webinar’dan bekledikleri faydayı sağlaması,
  1. Etkinliğin izlenmesi ve sürekliliğinin sağlanması amaçlarıyla
 2. İşlem güvenliği bilgileriniz;
 3. Veri sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirdiğimizin ispatlanması
 4. Açık rıza onayı işlemlerinin izlenmesi ve kayıt altına alınması amaçlarıyla,
 5. Yukarıda sayılan tüm kişisel verileriniz;

Katılımcılar tarafından suç unsuru teşkil edecek fiillerde bulunulmasının önüne geçilmesi veya böyle bir fiil söz konusu olması halinde varsa yargı mercilerinden gelen taleplere cevap verilmesi amacıyla işlenebilecektir.

 • Kişisel verileriniz MBIS tarafından ayrıca; ürün/hizmetlerin ve davet/etkinliklerin duyurulması, müşteri memnuniyetine yönelik anket çalışmalarının yürütülmesi, etkinlik süreçlerinin iyileştirilmesi, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama yapılması amaçlarıyla; ilgili kanunlara uygun olarak, ticari elektronik ileti (SMS, Arama, E-posta) gönderilebilmesi için vereceğiniz izin doğrultusunda ‘’açık rıza’’ hukuki sebebine dayanılarak işlenebilecek, aynı amaçlar ve hukuki sebep kapsamında aktarıma konu edilebilecektir.

MBIS ile aranızda Webinar dışı bir sebeple kurulmuş, farklı bir hukuki, sözleşmesel ve sair herhangi bir ilişki olması halinde, bu ilişkiler kapsamında MBIS’e iletilen kişisel verileriniz (Webinar kapsamında iletilenlerle aynı olsa dahi) söz konusu ilişkinin hüküm ve koşullarına tabi olacaktır.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE, HANGİ AMAÇLARLA AKTARMAMIZ GEREKİYOR?

Aşağıda saydığımız bazı durumlarda kişisel verilerinizi teknolojik destek ve hizmet aldığımız kişi ve kurumlarla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve grup şirketlerimiz ile paylaşmamız (aktarmamız) gerekebilmektedir. Yukarıda saydığımız kişisel verilerinizi bu kapsamda;

 • Webinar’ın gerçekleştirilebilmesi için hizmet aldığımız yurt dışındaki teknoloji hizmeti sağlayıcılarına,
 • Webinar’ın sunulabilmesi için platform/server sağlama hizmetinden faydalandığımız yurt içindeki veya yurt dışındaki hizmet sağlayıcı firmalara,
 • İlgili kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla grup şirketlerimize,
 • Bilgi taleplerinin karşılanması amacıyla adli merciler ve kamu otoritelerine,

Kişisel verileriniz ayrıca işbu Aydınlatma Metninin 3-d maddesinde düzenlenen hallere yönelik olarak verdiğiniz açık rızanıza dayalı olarak, MBIS ürün ve hizmetleri ile ilgili özelleştirilmiş iletişim faaliyetlerinin tarafınıza sunulabilmesi amacıyla ve yalnızca iletişim ve dijital etkileşim faaliyetleri için gerekenle sınırlı ve ölçülü olmak koşuluyla, hizmet aldığımız teknoloji hizmeti sağlayıcılara aktarılabilir. Ancak bunlar haricinde başka üçüncü kişilerle kişisel verilerinizi paylaşmadığımızı bilmenizi isteriz.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEM VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK TOPLARIZ?

Söz konusu kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir.

 • Web sitemizde yer alan Webinar Kayıt Formu aracılığıyla

Söz konusu kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninin 3-d maddesinde düzenlenen haller dışında, Kanunun 5. maddesinde yer alan ve aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak açık rızanız aranmaksızın işlenmektedir;

 • KVKK Md. 5/2-c: Sizinle aramızda sözleşme kurulması veya var olan sözleşmemizin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması (Webinarımıza katılmak üzere ilettiğiniz başvurunuzun işleme alınması ve Webinar’a katılımınızın sağlanması açısından gerekli olması)
 • KVKK Md.5/2-f: Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatimiz için veri işlememizin zorunlu olması (Webinara katılım talebinin doğrudan sizin tarafınızdan iletilmesi ve Webinar katılım talebinizi karşılayabilmemiz için kişisel verilerinizi işlememizin zorunlu olması)
 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI İÇİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR NELERDİR?

Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse, nasıl işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve Kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp   kullanılmadığını öğrenme,        
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,        
  • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,        
  • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,        
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,         
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.        

Kişisel verilerimin işlenmesi açısından; yukarıda yer alan Aydınlatma Metnini okuyup anladığımı, Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarımla ilgili olarak ayrıca ve açıkça Aydınlatma Metni ile bilgilendirildiğimi, Aydınlatma Metninin örneğine rahatça ulaşabildiğimi kabul ve beyan ederim.        

Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan her türlü konuda detaylı bilgi için info@mbis.com.tr e-posta adresini kullanarak MBİS ile iletişime geçebilir ya da resmi başvuru yapabilirsiniz. Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartlarına uyulması gerekmektedir aksi takdirde isteklerinize olumlu yanıt veremeyebiliriz.

Son Güncellenme Tarihi: 13 Temmuz 2021