İNTERNET TABANLI SEMİNERE (‘WEBİNAR’) KAYIT AMACIYLA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

M.B.İ.S. Bilgisayar Otomasyon Dan. ve Eği. Hiz. Tic. A.Ş. ve bağlı şirketleri,  kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi ve aktarılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Bu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninin (“Aydınlatma Metni”) paylaşılma amacı, Internet tabanlı seminer (‘Webinar’) etkinliğimiz ile ilgili olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. Maddesi ve ‘Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde aydınlatma yükümlülüğü’nün yerine getirilmesidir.

VERİ SORUMLUSU

Veri sorumlusu, İstanbul Ticaret Sicili’ne 435070 ticaret sicil numarası ile kayıtlı ve 0609043428100018 Mersis numarasına sahip olan M.B.İ.S. Bilgisayar Otomasyon Dan. ve Eği. Hiz. Tic. A.Ş.’(“MBİS”) ve bağlı şirketleridir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 • Webinar’ımızı kayıt yaptırmak, izlemek, Webinar sırasında soru yöneltebilmek,
 • Ses ve görüntü içeren video formatında kayıt altına alınan Webinar’ın, daha sonra izlenebilmesi için kayıt yaptıran kişilere elektronik ortamda gönderilmesi ile MBIS’in ürünleri, hizmetleri, kampanyaları ve düzenleyeceği organizasyonlar için bilgilendirmeler yapılması.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kayıt esnasında girişini yaptığınız ve paylaştığınız kişisel verileriniz, Webinar için elektronik ortamı sağlayan ve/veya Webinar’ın yürütülmesinden sorumlu yurt içi ve/veya yurt dışında faaliyet gösteren profesyonel ve güvenilir kişi ve kurumlara, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde, aktarılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz, Webinar’a kayıt almak amacıyla oluşturulmuş Internet web sayfasındaki elektronik formlar (‘Form’) aracılığıyla toplanmaktadır.

HUKUKİ GEREKÇE

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5/1 maddesi uyarınca, Form’da yer alan açık rıza metnini okuyup, açık rıza verdiğinizi işaretlemeniz halinde elde edilen kanuni hak doğrultusunda işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI İÇİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR

Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız şunlardır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, nasıl işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve Kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.