MBİS İş Ortağı Davranış Kuralları Politikası

1.      AMAÇ VE KAPSAM

MBIS tüm faaliyetlerini yasalara, etik ilkelerine, dürüstlük ve iyi niyet kurallarına uygun şekilde sürdürmeyi taahhüt etmekte ve tedarikçileri, yüklenicileri, danışmanları ve temsilcileri dahil olmak üzere ticari ilişki içerisinde bulunduğu tüm üçüncü taraf şirketlerinden ve gerçek kişilerden (“İş Ortağı“) MBIS adına veya hesabına gerçekleştirdikleri tüm faaliyetlerini yasalara, MBIS etik ilkelerine ve ticari teamüllere uygun biçimde sürdürmelerini beklemektedir. Bu MBIS İş Ortağı Davranış Kuralları (“Kurallar”), MBIS’in İş Ortağı’ndan beklediği makul davranış kurallarının çerçevesini ortaya koymaktadır.

2.      TANIMLAR VE KISALTMALAR

MBIS:                                      M.B.I.S Bilgisayar Otomasyon Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.

Çıkar Çatışması:                     En geniş ifadesiyle, kişinin finansal veya diğer türlü çıkarlarının, görevinin ifasıyla ilgili olarak ticari kararlarına veya faaliyetlerine etki etmesi veya böyle bir ihtimalin bulunması durumudur.

İş Ortağı:                                Tedarikçi, yüklenici, alt yüklenici, danışman, acente, vekil, aracı, temsilciler de dahil olmak üzere MBIS adına veya hesabına herhangi bir ticari faaliyette bulunan, MBIS’e hizmet veya ürün sunan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.

Kurallar:                                 MBIS İş Ortağı Davranış Kuralları

Hediyeler:                              Maddi bir ödeme gerektirmeyen ve çoğunlukla iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen veya verildiği ifade edilen nakit dışında maddi değeri bulunan her türlü eşyayı,

Rüşvet:                                   Bir kişiye veya bu kişiye erişimi/etkisi olan 3. şahıslara, kişinin göreviyle ilişkili karar ve uygulamaları etkilemesi, bir işi yapması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması ve görevinin gereklerine aykırı olacak şekilde benzeri eylemleri gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla yasal olmayan şekilde sağlanan nakdi veya gayri nakdi menfaati,

Temsil ve ağırlama:               MBIS’in sosyal etkinlikler, eğitim, konferans, sempozyum ve seminerler ve benzeri etkinliklerini ve bu kapsamda sağladığı konaklama, yemek daveti faaliyetlerini,

Yolsuzluk:                              Bir kişinin, yetki alanını kendisi veya bir başkası için haksız menfaat sağlayacak şekilde kötüye kullanmasını ifade eder.

Ticari Nezaket Sınırı:             MBIS tarafından verilen veya kabul edilen ticari inceliklerin (ör. hediyeler, eğlence, yemekler, içecekler, promosyon ürünleri, etkinlik biletleri) kabul edilebilir maksimum parasal değerini belirtir. Bu değer 150 EUR sınırını aşamaz.

Kamu Görevlisi:                     Aşağıda yer alan kişileri ifade etmektedir.

  A. Bir devlet memurunu,

  B. Kamu görevi emanet edilen kişiyi;

 1. Devlet otoritesi tarafından veya onun için görevlendirilen,
  1. Bir kamu kuruluşu tarafından veya onun için görevlendirilen veya,
  1. Herhangi bir kamu işlevi için görevlendirilen,

 C. Bir uluslararası örgütün kamu görevlisi veya diğer personelini veya buradaki görevlerini yerine getirmekle görevlendirilen bir başka kişiyi,

 D.  Askeri,

 E.  Yargıcı,

 F. Bu görevle ilgili kişileri,

 G. Herhangi bir memuru veya çalışanı;

 1. Yabancı bir hükümette,
  1. Yabancı bir hükümetin kurumu veya departmanında,
   1. Yabancı bir hükümetin aracılığıyla,
   1. Uluslararası bir kamu kuruluşunda,

H. Herhangi bir yabancı siyasi parti veya siyasi parti yetkilisi, kamu görevi adayı ve yukarıdaki kuruluşlar veya kişiler adına çalışan, herhangi bir kişiyi,

I. Birey,

 1. Yabancı bir ülke veya bölgeden atanan veya seçilen; yasama, yürütme veya yargı organlarından bir konuma sahip olan,
 2. Yabancı bir ülke veya bölge adına veya o yabancı ülke veya bölgenin herhangi bir kamu teşebbüsü adına bir kamu görevi ifa ederse veya
 3. Uluslararası bir kamu kuruluşunun yetkilisi veya temsilcisini,

3.      TEMEL İLKELER

MBIS için veya MBIS adına gerçekleştirilen tüm faaliyetler, işbu kurallara ve geçerli tüm yasalara, yönetmeliklere, düzenlemelere ve MBIS politikalarına uygun olmalıdır. MBIS İş Ortağı’ndan kuralları okuyup anlamalarını, kurallara uygun davranmalarını ve faaliyetleri sırasında bu kurallara uygun davranılmasını sağlayacak mekanizmaları oluşturmalarını, kendi çalışan, tedarikçi veya iş ortaklarının da buna uymalarını taahhüt etmelerini ve bu taahhüttü yazılı olarak sunmalarını beklemektedir.

İşbu kuralların kabul edilmemesi veya bunlara uyulmaması, MBIS’in tarafından kabul görmüş ve kendileriyle ticari ilişkiler sürdürülen İş Ortağı ile iş yapmasına engel teşkil eder.

İş Ortağı’nın Kuralların güncel versiyonuna MBIS’in web sitesi üzerinden her zaman erişme imkânı olacaktır.

4.      YASALARA UYUM

İş Ortağı, işbu kurallara uymayı ve İş Ortağı sıfatını ve statüsünü sürdürmek için işbu kurallara uymanın gerekliliğini kabul etmektedir. İş Ortağı MBIS adına yürütülen tüm işlerin geçerli yasalara, yönetmeliklere, düzenlemelere ve MBIS politikalarına tam olarak uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

İş Ortağı; yetkililer, çalışanlar veya herhangi bir hükümet, kamu görevlisine veya uluslararası kuruluşun temsilcileri veya başka herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir şekilde MBIS ile ilgili bir iş edinme veya elde tutma veya diğer herhangi bir iş kararını etkileme amacıyla herhangi bir rüşvet, komisyon, para veya değeri olan herhangi bir ödeme yapmayacak, böyle bir ödemenin yapılması için yetki vermeyecek veya teklif etmeyecektir.

İş Ortağı MBIS adına, doğrudan ya da dolaylı olarak MBIS’in tercih ve kararlarına etki edecek nitelikteki hiçbir hediye, komisyon veya bahşiş niteliğinde para, çek, gayrimenkul veya menkul değer, indirim ve avantajları, kişisel hizmeti veya desteği, hayır amaçlı da olsa talep ve kabul edemez.

MBIS, yabancı ülkelerde mukim şirketlerle olan iş ortaklıkları dolayısıyla ABD Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası (FCPA) veya Birleşik Krallık Rüşvet Yasası (UKBA) gibi uluslararası etkili yolsuzlukla mücadele yasalarına tabi olabilmektedir. MBIS’in bu yasalara tabi olduğu durumlarda, MBIS adına ve hesabına faaliyet göstermeleri halinde MBIS’in MBIS’i diğer üçüncü kişilere karşı temsil eden İş Ortağı da bu yasalara tabi olmaktadır. Bu nedenle İş Ortağı’nın Türk Ceza Kanunu’nu ve kendi iş ilişkileri dolayısıyla tabi olabilecekleri uluslararası mevzuatın yanı sıra ABD Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası’na (FCPA), Birleşik Krallık Rüşvet Yasası’na (UKBA) ve diğer tüm yerel rüşvetle mücadele yasalarına uyması gerekmektedir.

İş Ortağı, aleyhinde rüşvet, yolsuzluk, yasadışı uygulamalar nedeniyle veya mevzuata aykırı davranıldığı iddiasıyla herhangi bir suçlamada bulunulması ve/veya yargılama süreci başlatılması halinde MBIS’i derhal bilgilendirecektir.

MBIS, İş Ortağı’nın geçerli olan tüm rekabet yasalarına da uymasını bekler.

İş Ortağı, geçerli tüm iş hukuku ve (modern köleliği ortadan kaldırmayı amaçlayanlar dahil) ilgili yasalara uymayı ve bu yasalar kapsamındaki yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmeyi kabul eder.

5.      ÇALIŞMA ORTAMI ve İŞYERİ UYGULAMALARI

İş Ortağı, çalışanlarının insan haklarını korumayı ve onlara uluslararası toplumda kabul gördüğü şekilde onurlu ve saygılı davranmayı taahhüt eder.

Tüm işçiler İş Ortağı’nın bünyesinde kendi istek ve niyetiyle çalışmalı ve makul bir süre önce yapılacak bildirim üzerine ve yine kendi istekleriyle işten ayrılma konusunda özgür olmalıdır. Zorla işçi çalıştırmak yasaktır. İşçilerin, istihdam edilme koşulu olarak devlet tarafından verilen kimlik, pasaport veya çalışma izinleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere seyahat, kimlik vb. hususlara ilişkin herhangi bir haktan veya belgeden mahrum kalmaları istenemez.

İş Ortağı hiçbir şekilde çocuk işçi çalıştıramaz. “Çocuk” terimi, 15 (veya ülke yasalarının izin verdiği durumlarda 14) yaşını henüz doldurmamış ve yasaların öngördüğü zorunlu eğitimi tamamlamamış veya ülkedeki asgari istihdam yaşının altında- hangisi daha büyükse- istihdam edilen herhangi bir kişiyi ifade eder.

Çalışma süreleri ile işçilerin gerçekleştireceği fazla sürelerle çalışma mevzuatta belirlenen maksimum süreyi aşmayacaktır. İşçilere haftada en az bir gün izin verilecektir.

Herhangi bir cinsel taciz, cinsel istismar, bedensel ceza, zihinsel veya fiziksel zorlama veya çalışanlara sözlü taciz dahil olmak üzere hiçbir sert ve insanlık dışı muamele yapılmayacaktır ve böyle bir muamele tehdidi söz konusu olmayacaktır.

MBIS, etnik kökeni, ırkı, milliyeti, kültürü, cinsiyetleri, cinsel kimlikleri, cinsel yönelimleri, yaşları, dili, dini inançları, engellilik ve yasal durumları, felsefi ve siyasi görüşü, çalışma yöntemi veya diğer ilgili özellikleri ne olursa olsun tüm çalışanlara adil ve eşit davranılmasını bekler. Bu doğrultuda İş Ortağı, taciz ve yasa dışı ayrımcılığın olmadığı insan onuruna yakışan bir çalışma ortamı sağlamalı ve işe alma, terfi, ücretlendirme, rotasyon ve diğer hiçbir istihdam uygulamasında ayrımcılık yapmamalıdır.

İş Ortağı, mevzuata uygun olarak, işçilerin özgürce örgütlenme, işçi sendikalarına katılıp katılmama, temsil talep etme gibi haklarına saygı duymalıdır. İşçiler, misilleme, yıldırma veya taciz korkusu olmaksızın çalışma koşulları hakkında yönetimle açık bir şekilde iletişim kurabilmelidirler. Kanuna aykırı işten çıkarma uygulaması yapılamaz.

6.      İŞYERİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş Ortağı, ürün ve hizmetlerin kalitesinin, üretimin tutarlılığının ve çalışanların moralinin güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamıyla iyileştirildiğini kabul eder. İş Ortağı ayrıca, sürekli çalışan girdilerinin ve eğitiminin, işyerindeki sağlık ve güvenlik sorunlarının belirlenmesi ve çözülmesi için kilit önemde olduğunun farkındadır.

İş Ortağı, çalışanlarının olası güvenlik tehlikelerine maruz kalmasını önleyecek ve güvende olmalarını sağlayacaktır. Tehlikelerin yeterince kontrol edilemediği durumlarda, çalışanlara uygun kişisel koruyucu ekipman sağlanacaktır.

İş Ortağı, acil durumları ve olayları belirler ve değerlendirir ve acil durum raporlaması, çalışan bildirim ve tahliye prosedürleri, çalışan eğitimi ve tatbikatları, uygun yangın algılama ve söndürme ekipmanı ve kurtarma planları dahil olmak üzere acil durum planları ve müdahale prosedürlerini uygulayarak bunların etkilerini en aza indirir.

İş Ortağı, elle malzeme taşıma ve ağır kaldırma, uzun süre ayakta durma ve zorlu montaj görevleri dahil olmak üzere fiziksel olarak zorlu görevlere maruz kalan çalışanları belirler, değerlendirir ve kontrol eder. Fiziksel korumalar, kilitler ve bariyerler, çalışanlar tarafından kullanılan makineler için temin edilecek ve uygun şekilde muhafaza edilecektir.

7.      ÇEVRE

İş Ortağı, çevresel sorumluluğun dünya standartlarında ürünler üretmenin ayrılmaz bir parçası olduğunun farkındadır. İş Ortağı faaliyetleri sırasında çevre mevzuatına uyumun yanı sıra halkın sağlık ve güvenliğini de gözetmeli ve faaliyetlerinin toplum, çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerini en aza indirmeli ve bu amaçla her türlü atığın, azaltılması veya ortadan kaldırılması için azami çaba sarf etmelidir.

8.      MBIS KAYNAKLARINA İLİŞKİN SORUMLULUK

İş Ortağı’nın, MBIS ile iş yaparken varlıklar, fikri mülkiyet, şirket varlıkları, ticari sırlar ve diğer gizli, özel veya hassas bilgileri içeren MBIS kaynaklarını korumaları beklenir. MBIS kaynaklarının uygun onaylar olmadan veya MBIS iş faaliyetlerini gerçekleştirmek dışında herhangi bir amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır. MBIS’in fikri mülkiyet hakları, gizli veya hassas bilgileri korunmalıdır. İş Ortağı çalışanları, MBIS’in veya diğer piyasa oyuncularının fiyatlandırmaları, maliyetleri, satış koşulları, ticari sırları gibi bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, rekabete duyarlı herhangi bir bilgiyi MBIS’in rakipleri veya diğer piyasa oyuncuları ile paylaşmayacaktır.

9.      İŞ YÖNETİMİ

MBIS, İş Ortağı’ndan tüm iş fırsatları için adil ve etik bir şekilde rekabet etmesini bekler. İş Ortağı’nın ürün ve hizmetlerin satışına veya lisanslanmasına ve MBIS ile anlaşma ve sözleşmelerin müzakere edilmesine dahil olan çalışanları, MBIS’e yapılan tüm beyanların doğru ve gerçeğe uygun olmasını sağlamalıdır.

10.  ÇIKAR ÇATIŞMASI

MBIS, İş Ortağı’nın faaliyetlerini MBIS Çıkar Çatışması Politikası’na uygun şekilde yürütmesini ve tüm faaliyetlerinde çıkar çatışmalarından uzak olmasını ister. İş Ortağı, MBIS ile ilgili işlerle uğraşırken, çıkar çatışması ile sonuçlanabilecek herhangi bir eylem veya durumdan kaçınmak için makul dikkat ve özeni göstermelidir. Bu, MBIS ile çıkar çatışması yaratan veya İş Ortağı’nın MBIS için yapacağı işi herhangi bir şekilde tehlikeye atan diğer harici faaliyetleri kabul etmemeyi de içerir. İş Ortağı’nın MBIS Çıkar Çatışması Politikası’na aykırı iş ve eylemlerde bulunmaması gerekir. MBIS Çıkar Çatışması Politikası’nın güncel versiyonuna MBIS web sitesinden ulaşılabileceği gibi bir sureti İş Ortağı’na iletilecektir.

İş Ortağı’nın pay sahipliği, üst yönetimi, kurumsal yapısı, iş kolları veya iş modeli, kilit personeli, taşeronları veya MBIS’in risk değerlendirmesini makul ölçüde etkileyebilecek diğer faktörlerdeki herhangi bir değişiklik MBIS’e derhal bildirilmelidir.

“Çıkar çatışması” terimi, İş Ortağı’nın MBIS’e ürün ve hizmet tedariki konusunda tam bir tarafsızlıkla hareket etme yeteneği konusunda şüphe oluşturabilecek her türlü durumu ifade eder. İş Ortağı çıkar çatışması olan veya çıkar çatışması olduğu şüphesi oluşturabilecek her türlü durumu derhal MBIS’e bildirecektir.

11.  HEDİYELER VE TİCARİ İKRAMLAR

İş Ortağı’nın Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticileri, sözleşmeli olanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanları ve İş Ortağı adına hareket eden tüm taraflar ve sayılan kişilerin birinci derece yakınları (anne, baba, kardeş, çocuk, eş) ile partnerleri veya duygusal/ romantik ilişki içerisinde olduğu kişiler MBIS ile İş Ortağı arasındaki sözleşmeden kaynaklanan taahhütlerin yerine getirilmesi sırasında veya bununla ilişkili olabilecek şekilde ticari nezaket sınırları içerisinde olanlar hariç hiçbir hediye, komisyon veya bahşiş niteliğinde para, çek, gayrimenkul veya menkul değer, indirim ve avantaj, kişisel hizmet veya destek, nakdi ve gayri nakdi herhangi bir menfaat hayır amaçlı da olsa teklif, talep ve kabul edemez.

Parasal değeri olsun ya da olmasın, hiçbir MBIS çalışanı tarafından Kamu Görevlilerine hediye, menfaat, promosyon ürünü (kalem, USB flash disk, bloknot, takvim vb.) veya hizmet (yemek vb.)  verilemez.

 1. DENETİM

MBIS, İş Ortağı hakkında bilgi veya belge talep etme dahil olmak üzere, herhangi bir zamanda herhangi bir İş Ortağı üzerinde periyodik veya riske dayalı bir durum tespiti yapma hakkına sahiptir. Ayrıca MBIS, İş Ortağı’ndan yıllık rüşvetle mücadele eğitim programları veya ilgili personelle görüşmeler düzenlemesini isteyebilir ve MBIS, İş Ortağı’nın MBIS ile akdetmiş oldukları sözleşmelere rüşvetle mücadeleye ilişkin hükümler dahil edilmesini talep edebilir.

 1. İHLAL ve YAPTIRIMLAR

Bu Politika’nın ihlal edilmesi veya ihlal edildiği şüphesinin doğması halinde, ilgili İş Ortağı’nın sözleşmesi ve İş Ortağı ile MBIS arasındaki fatura ödemeleri dahil tüm işlemler askıya alınabilir veya sözleşmesi feshedilebilir.

Kurallar’ın ihlal edildiğine dair iyi niyetle bildirimde bulunan hiçbir İş Ortağı aleyhine, sonuçta herhangi bir ihlal tespit edilmemiş olsa bile, bildirimde bulunması nedeniyle yaptırım uygulanmayacaktır.

İletişim Bilgileri:

M.B.I.S İhbar ve Uyum Hattı: +90 (850) 260 08 18

Adres: M.B.I.S Bilgisayar Otomasyon Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.

Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim İstanbul A Blok No:20 Kat:17 34846 Maltepe / İstanbul

E-posta: uyum@mbis.com.tr

14.         DUYURU VE YÜRÜRLÜK

İş bu Kurallar dokümanı, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış olup, MBIS internet sitesinde (www.mbis.com.tr) kamunun erişimine açıktır.

Kurallar, düzenli aralıklarla gözden geçirilerek gerekli güncellemeler yapılır ve MBIS’in internet sitesinde ilan edilir.

MBIS İş Ortağı Davranış Kurallarının, işbu güncel versiyonu, Yönetim Kurulu tarafından 15.12.2022 tarihinde onaylanarak yürürlüğe konulmuştur.