MBİS İş Ortağı Davranış Kuralları Politikası

1. AMAÇ VE KAPSAM

MBİS tüm faaliyetlerini yasalara, etik ilkelerine, dürüstlük ve iyi niyet kurallarına uygun şekilde sürdürmeyi taahhüt etmekte ve tedarikçileri, yüklenicileri, danışmanları ve temsilcileri dahil olmak üzere ticari ilişki içerisinde bulunduğu tüm üçüncü taraf şirketlerinden ve gerçek kişilerden (“İş Ortağı“) MBİS adına veya hesabına gerçekleştirdikleri tüm faaliyetlerini yasalara, MBİS etik ilkelerine ve ticari teamüllere uygun biçimde sürdürmelerini beklemektedir. Bu MBİS İş Ortağı Davranış Kuralları (“Kurallar”), MBİS’in İş Ortağı’ndan beklediği makul davranış kurallarının çerçevesini ortaya koymaktadır.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

MBİS:   M.B.İ.S Bilgisayar Otomasyon Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.

Çıkar Çatışması:    En geniş ifadesiyle, kişinin finansal veya diğer türlü çıkarlarının, görevinin ifasıyla ilgili olarak ticari kararlarına veya faaliyetlerine etki etmesi veya böyle bir ihtimalin bulunması durumudur.

İş Ortağı:  Tedarikçi, yüklenici, alt yüklenici, danışman, acente, vekil, aracı, , temsilciler de dahil olmak üzere MBİS adına veya hesabına herhangi bir ticari faaliyette bulunan, MBİS’e hizmet veya ürün sunan tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.

Kurallar: MBİS İş Ortağı Davranış Kuralları

Hediyeler:  Maddi bir ödeme gerektirmeyen ve çoğunlukla iş ilişkisinde bulunulan kişiler ya da müşteriler tarafından teşekkür ya da ticari nezaket icabı verilen veya verildiği ifade edilen nakit dışında maddi değeri bulunan her türlü eşyayı,

Rüşvet: Bir kişiye veya bu kişiye erişimi/etkisi olan 3. şahıslara, kişinin göreviyle ilişkili karar ve uygulamaları etkilemesi, bir işi yapması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması ve görevinin gereklerine aykırı olacak şekilde benzeri eylemleri gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla yasal olmayan şekilde sağlanan nakdi veya gayri nakdi menfaati,

Temsil ve ağırlama: MBİS’in sosyal etkinlikler, eğitim, konferans, sempozyum ve seminerler ve benzeri etkinliklerini ve bu kapsamda sağladığı konaklama, yemek daveti faaliyetlerini,

Yolsuzluk: Bir kişinin, yetki alanını kendisi veya bir başkası için haksız menfaat sağlayacak şekilde kötüye kullanmasını ifade eder.

3. TEMEL İLKELER

MBİS için veya MBİS adına gerçekleştirilen tüm faaliyetler, işbu Kurallar’a ve geçerli tüm yasalara, yönetmeliklere, düzenlemelere ve MBİS politikalarına uygun olmalıdır. MBİS İş Ortağı’ndan Kurallar’ı okuyup anlamalarını, Kurallar’a uygun davranmalarını ve faaliyetleri sırasında bu Kurallar’a uygun davranılmasını sağlayacak mekanizmaları oluşturmalarını, kendi çalışan, tedarikçi veya iş ortaklarının da buna uymalarını taahhüt etmelerini ve bu taahhütü yazılı olarak sunmalarını beklemektedir.

İşbu Kurallar’ın kabul edilmemesi veya bunlara uyulmaması, MBİS’in tarafından kabul görmüş ve kendileriyle ticari ilişkiler sürdürülen İş Ortağı ile iş yapmasına engel teşkil eder.

İş Ortağı’nın Kurallar’ın güncel versiyonuna MBİS’in websitesi üzerinden her zaman erişme imkanı olacaktır.

4. YASALARA UYUM

İş Ortağı, işbu Kurallar’a uymayı ve İş Ortağı sıfatını ve statüsünü sürdürmek için işbu Kurallar’a uymanın gerekliliğini kabul etmektedir. İş Ortağı MBİS adına yürütülen tüm işlerin geçerli yasalara, yönetmeliklere, düzenlemelere ve MBİS politikalarına tam olarak uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

İş Ortağı; yetkililer, çalışanlar veya herhangi bir hükümet, kamu görevlisine veya uluslararası kuruluşun temsilcileri veya başka herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir şekilde MBİS ile ilgili bir iş edinme veya elde tutma veya diğer herhangi bir iş kararını etkileme amacıyla herhangi bir rüşvet, komisyon, para veya değeri olan herhangi bir ödeme yapmayacak, böyle bir ödemenin yapılması için yetki vermeyecek veya teklif etmeyecektir.

İş Ortağı MBİS adına, doğrudan ya da dolaylı olarak MBİS’in tercih ve kararlarına etki edecek nitelikteki hiçbir hediye, komisyon veya bahşiş niteliğinde para, çek, gayrimenkul veya menkul değer, indirim ve avantajları, kişisel hizmeti veya desteği, hayır amaçlı da olsa talep ve kabul edemez.

MBİS, yabancı ülkelerde mukim şirketlerle olan iş ortaklıkları dolayısıyla ABD Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası (FCPA) veya Birleşik Krallık Rüşvet Yasası (UKBA) gibi uluslararası etkili yolsuzlukla mücadele yasalarına tabi olabilmektedir. MBİS’in bu yasalara tabi olduğu durumlarda, MBİS adına ve hesabına faaliyet göstermeleri halinde MBİS’in MBİS’i diğer üçüncü kişilere karşı temsil eden İş Ortağı da bu yasalara tabi olmaktadır. Bu nedenle İş Ortağı’nın Türk Ceza Kanunu’nu ve kendi iş ilişkileri dolayısıyla tabi olabilecekleri uluslararası mevzuatın yanı sıra ABD Yurtdışı Yolsuzluk Faaliyetleri Yasası’na (FCPA), Birleşik Krallık Rüşvet Yasası’na (UKBA) ve diğer tüm yerel rüşvetle mücadele yasalarına uyması gerekmektedir.

İş Ortağı, aleyhinde rüşvet, yolsuzluk, yasadışı uygulamalar nedeniyle veya mevzuata aykırı davranıldığı iddiasıyla herhangi bir suçlamada bulunulması ve/veya yargılama süreci başlatılması halinde MBİS’i derhal bilgilendirecektir.

MBİS, İş Ortağı’nın tüm geçerli antitröst veya rekabet yasalarına da uymasını bekler.

İş Ortağı, geçerli tüm iş hukuku ve (modern köleliği ortadan kaldırmayı amaçlayanlar dahil) ilgili yasalara uymayı ve bu yasalar kapsamındaki yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmeyi kabul eder.

5. ÇALIŞMA ORTAMI ve İŞYERİ UYGULAMALARI

İş Ortağı, çalışanlarının insan haklarını korumayı ve onlara uluslararası toplumda kabul gördüğü şekilde onurlu ve saygılı davranmayı taahhüt eder.

Tüm işçiler İş Ortağı’nın bünyesinde kendi istek ve niyetiyle çalışmalı ve makul bir süre önce yapılacak bildirim üzerine ve yine kendi istekleriyle işten ayrılma konusunda özgür olmalıdır. Zorla işçi çalıştırmak yasaktır. İşçilerin, istihdam edilme koşulu olarak devlet tarafından verilen kimlik, pasaport veya çalışma izinleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere seyahat, kimlik vb. hususlara ilişkin herhangi bir haktan veya belgeden mahrum kalmaları istenemez.

İş Ortağı hiçbir şekilde çocuk işçi çalıştıramaz. “Çocuk” terimi, 15 (veya ülke yasalarının izin verdiği durumlarda 14) yaşını henüz doldurmamış ve yasaların öngördüğü zorunlu eğitimi tamamlamamış veya ülkedeki asgari istihdam yaşının altında – hangisi daha büyükse – istihdam edilen herhangi bir kişiyi ifade eder.

Çalışma süreleri ile işçilerin gerçekleştireceği fazla sürelerle çalışma mevzuatta belirlenen maksimum süreyi aşmayacaktır. İşçilere haftada en az bir gün izin verilecektir.

Herhangi bir cinsel taciz, cinsel istismar, bedensel ceza, zihinsel veya fiziksel zorlama veya çalışanlara sözlü taciz dahil olmak üzere hiçbir sert ve insanlık dışı muamele yapılmayacaktır ve böyle bir muamele tehdidi söz konusu olmayacaktır.

MBİS, etnik kökeni, ırkı, milliyeti, kültürü, cinsiyetleri, cinsel kimlikleri, cinsel yönelimleri, yaşları, dili, dini inançları, engellilik ve yasal durumları, felsefi ve siyasi görüşü, çalışma yöntemi veya diğer ilgili özellikleri ne olursa olsun tüm çalışanlara adil ve eşit davranılmasını bekler. Bu doğrultuda İş Ortağı, taciz ve yasa dışı ayrımcılığın olmadığı insan onuruna yakışan bir çalışma ortamı sağlamalı ve işe alma, terfi, ücretlendirme, rotasyon ve diğer hiçbir istihdam uygulamasında ayrımcılık yapmamalıdır.

İş Ortağı, mevzuata uygun olarak, işçilerin özgürce örgütlenme, işçi sendikalarına katılıp katılmama, temsil talep etme gibi haklarına saygı duymalıdır. İşçiler, misilleme, yıldırma veya taciz korkusu olmaksızın çalışma koşulları hakkında yönetimle açık bir şekilde iletişim kurabilmelidirler. Kanuna aykırı işten çıkarma uygulaması yapılamaz.

6. İŞYERİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

İş Ortağı, ürün ve hizmetlerin kalitesinin, üretimin tutarlılığının ve çalışanların moralinin güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamıyla iyileştirildiğini kabul eder. İş Ortağı ayrıca, sürekli çalışan girdilerinin ve eğitiminin, işyerindeki sağlık ve güvenlik sorunlarının belirlenmesi ve çözülmesi için kilit önemde olduğunun farkındadır.

İş Ortağı, çalışanlarının olası güvenlik tehlikelerine maruz kalmasını önleyecek ve güvende olmalarını sağlayacaktır. Tehlikelerin yeterince kontrol edilemediği durumlarda, çalışanlara uygun kişisel koruyucu ekipman sağlanacaktır.

İş Ortağı, acil durumları ve olayları belirler ve değerlendirir ve acil durum raporlaması, çalışan bildirim ve tahliye prosedürleri, çalışan eğitimi ve tatbikatları, uygun yangın algılama ve söndürme ekipmanı ve kurtarma planları dahil olmak üzere acil durum planları ve müdahale prosedürlerini uygulayarak bunların etkilerini en aza indirir.

İş Ortağı, elle malzeme taşıma ve ağır kaldırma, uzun süre ayakta durma ve zorlu montaj görevleri dahil olmak üzere fiziksel olarak zorlu görevlere maruz kalan çalışanları belirler, değerlendirir ve kontrol eder. Fiziksel korumalar, kilitler ve bariyerler, çalışanlar tarafından kullanılan makineler için temin edilecek ve uygun şekilde muhafaza edilecektir.

7. ÇEVRE

İş Ortağı, çevresel sorumluluğun dünya standartlarında ürünler üretmenin ayrılmaz bir parçası olduğunun farkındadır. İş Ortağı faaliyetleri sırasında çevre mevzuatına uyumun yanı sıra halkın sağlık ve güvenliğini de gözetmeli ve faaliyetlerinin toplum, çevre ve doğal kaynaklar üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerini en aza indirmeli ve bu amaçla her türlü atığın, azaltılması veya ortadan kaldırılması için azami çaba sarf etmelidir.

8. MBİS KAYNAKLARINA İLİŞKİN SORUMLULUK

İş Ortağı’nın, MBİS ile iş yaparken varlıklar, fikri mülkiyet, şirket varlıkları, ticari sırlar ve diğer gizli, özel veya hassas bilgileri içeren MBİS kaynaklarını korumaları beklenir. MBİS kaynaklarının uygun onaylar olmadan veya MBİS iş faaliyetlerini gerçekleştirmek dışında herhangi bir amaçla kullanılması kesinlikle yasaktır. MBİS’in fikri mülkiyet hakları, gizli veya hassas bilgileri korunmalıdır.

9. İŞ YÖNETİMİ

MBİS, İş Ortağı’ndan tüm iş fırsatları için adil ve etik bir şekilde rekabet etmesini bekler. İş Ortağı’nın ürün ve hizmetlerin satışına veya lisanslanmasına ve MBİS ile anlaşma ve sözleşmelerin müzakere edilmesine dahil olan çalışanları, MBİS’e yapılan tüm beyanların doğru ve gerçeğe uygun olmasını sağlamalıdır.

10.  ÇIKAR ÇATIŞMASI

MBİS, İş Ortağı’nın faaliyetlerini MBİS Çıkar Çatışması Politikası’na uygun şekilde yürütmesini ve tüm faaliyetlerinde çıkar çatışmalarından uzak olmasını ister. İş Ortağı, MBİS ile ilgili işlerle uğraşırken, çıkar çatışması ile sonuçlanabilecek herhangi bir eylem veya durumdan kaçınmak için makul dikkat ve özeni göstermelidir. Bu, MBİS ile çıkar çatışması yaratan veya İş Ortağı’nın MBİS için yapacağı işi herhangi bir şekilde tehlikeye atan diğer harici faaliyetleri kabul etmemeyi de içerir. İş Ortağı’nın MBİS Çıkar Çatışması Politikası’na aykırı iş ve eylemlerde bulunmaması gerekir. MBİS Çıkar Çatışması Politikası’nın güncel versiyonuna MBİS websitesinden ulaşılabileceği gibi bir sureti İş Ortağı’na iletilecektir.

İş Ortağı’nın pay sahipliği, üst yönetimi, kurumsal yapısı, iş kolları veya iş modeli, kilit personeli, taşeronları veya MBİS’in risk değerlendirmesini makul ölçüde etkileyebilecek diğer faktörlerdeki herhangi bir değişiklik MBİS’e derhal bildirilmelidir.

İş Ortağı çıkar çatışması olan veya çıkar çatışması olduğu şüphesi oluşturabilecek her türlü durumu derhal MBİS’e bildirecektir.

11.  HEDİYELER VE TİCARİ İKRAMLAR

İş Ortağı’nın Yönetim Kurulu Üyeleri, üst düzey yöneticileri, yetkilileri, sözleşmeli olanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanları ve İş Ortağı adına hareket eden tüm taraflar ve sayılan kişilerin birinci derece yakınları (anne, baba, kardeş, çocuk, eş) ile partnerleri veya duygusal/ romantik ilişki içerisinde olduğu kişiler MBİS ile İş Ortağı arasındaki sözleşmeden kaynaklanan taahhütlerin yerine getirilmesi sırasında veya bununla ilişkili olabilecek şekilde ticari nezaket sınırları içerisinde olanlar hariç hiçbir hediye, komisyon veya bahşiş niteliğinde para, çek, gayrimenkul veya menkul değer, indirim ve avantaj, kişisel hizmet veya destek, nakdi ve gayri nakdi herhangi bir menfaat hayır amaçlı da olsa teklif, talep ve kabul edemez.

12. DENETİM

MBİS, İş Ortağı hakkında bilgi veya belge talep etme dahil olmak üzere, herhangi bir zamanda herhangi bir İş Ortağı üzerinde periyodik veya riske dayalı bir durum tespiti yapma hakkına sahiptir. Ayrıca MBİS, İş Ortağı’ndan yıllık rüşvetle mücadele eğitim programları veya ilgili personelle görüşmeler düzenlemesini isteyebilir ve MBİS, İş Ortağı’nın MBİS ile akdetmiş oldukları sözleşmelere rüşvetle mücadeleye ilişkin hükümler dahil edilmesini talep edebilir.

13. İHLAL ve YAPTIRIMLAR

Bu Politika’nın ihlal edilmesi veya ihlal edildiği şüphesinin doğması halinde, ilgili İş Ortağı’nın sözleşmesi ve İş Ortağı ile MBİS arasındaki fatura ödemeleri dahil tüm işlemler askıya alınabilir veya sözleşmesi feshedilebilir.

Kurallar’ın ihlal edildiğine dair iyi niyetle bildirimde bulunan hiçbir İş Ortağı aleyhine, sonuçta herhangi bir ihlal tespit edilmemiş olsa bile, bildirimde bulunması nedeniyle yaptırım uygulanmayacaktır.

İletişim Bilgileri:

Telefon: +90 (216) 577 51 00

Adres: M.B.İ.S Bilgisayar Otomasyon Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri Sanayi Ticaret A.Ş.

Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. Ofisim İstanbul A Blok No:20 Kat:17 34846 Maltepe / İstanbul

E-posta: uyum@mbis.com.tr

14. DUYURU VE YÜRÜRLÜK

İş bu Kurallar dokümanı, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış olup, MBİS internet sitesinde (www.mbis.com.tr) kamunun erişimine açıktır.

Kurallar, düzenli aralıklarla gözden geçirilerek gerekli güncellemeler yapılır ve MBİS’in internet sitesinde ilan edilir.

MBİS İş Ortağı Davranış Kuralları, Yönetim Kurulu tarafından 24.01.2022 tarihinde onaylanarak yürürlüğe konulmuştur.