WEB SİTESİ’NDE YER ALAN ELEKTRONİK İLETİŞİM FORMU KULLANILARAK, KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI ve İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

M.B.İ.S. Bilgisayar Otomasyon Dan. ve Eği. Hiz. Tic. A.Ş. ve bağlı şirketleri,  kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi ve aktarılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Bu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninin (“Aydınlatma Metni”) paylaşılma amacı, Web sitemizde kullanıma açık olan elektronik İletişim Formları (‘İletişim Formu’) ile ilgili olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. Maddesi ve ‘Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde aydınlatma yükümlülüğü’nün yerine getirilmesidir.

VERİ SORUMLUSU

Veri sorumlusu, İstanbul Ticaret Sicili’ne 435070 ticaret sicil numarası ile kayıtlı ve 0609043428100018 Mersis numarasına sahip olan M.B.İ.S. Bilgisayar Otomasyon Dan. ve Eği. Hiz. Tic. A.Ş.’(“MBİS”) ve bağlı şirketleridir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

  • İletişim Formu aracılığıyla kişilerin, MBIS’e iletmek istedikleri mesajların alınması,  mesajların içeriğine bağlı olarak, ilgili kişilerle temasa geçip sorularının yanıtlanması, bilgi taleplerinin karşılanması, şikayet ve önerilerinin değerlendirilmesi ve alınacak aksiyonlar konusunda bilgi verilmesi ile MBIS’in ürünleri, hizmetleri, kampanyaları ve düzenleyeceği organizasyonlar için bilgilendirmeler yapılması.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

İletişim Formu ile paylaştığınız kişisel verileriniz, gönderdiğiniz mesajınızın içeriğine bağlı olarak, talep edilen bilgilerin verilebilmesi, aksiyonların alınabilmesi ve benzer sorumlulukların yerine getirilebilmesi için zorunlu olması halinde,  yurt içi ve/veya yurt dışında faaliyet gösteren profesyonel ve güvenilir kişi ve kurumlara aktarılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ

Kişisel verileriniz, MBIS’in Internet web sitesinde yer alan İletişim Formu aracılığıyla elektronik ortamda toplanmaktadır.

HUKUKİ GEREKÇE

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5/1 maddesi uyarınca, İletişim Formu’nun yer aldığı web sayfasındaki  açık rıza metnini okuyup, açık rıza verdiğinizi ilgili kutucuğu işaretlemeniz halinde elde edilen kanuni hak doğrultusunda işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI İÇİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR

Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız şunlardır:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse, nasıl işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve Kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
  • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.