WEB SİTESİ ZİYARETÇİLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE VE ÇEREZ KULLANIMINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 1. VERİ SORUMLUSU OLAN BİZ KİMİZ?

Bu Web Sitesi Ziyaretçilerinin Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninin (“Aydınlatma Metni”) amacı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. Maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde, web sitemizin ziyaretçilerine yönelik aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesidir. Bu kapsamda veri sorumlusu, İstanbul Ticaret Sicili’ne 435070 ticaret sicil numarası ile kayıtlı ve 0609043428100018 Mersis numarasına sahip olan M.B.İ.S. Bilgisayar Otomasyon Dan. ve Eği. Hiz. Tic. A.Ş.’(“MBİS”) dir.

 • HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?
KİŞİSEL VERİ KATEGORİSİKİŞİSEL VERİLER
Kimlik BilgileriAd Soyad
İletişim Bilgileriİş E-Posta Adresi/ Telefon Numarası
Müşteri İşlem BilgileriTalep (Doldurulan Form) türü
İşlem Güvenliği BilgileriIP Adresi, Internet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Diğer Trafik Verileri (örn. bağlantı zamanı/süresi, iletişim miktarı vb.) Zaman Damgası, Form onayı, Açık rıza
Pazarlama BilgileriÇerez Kayıtları
Mesleki İşlem BilgileriÇalıştığınız Kurum Bilgisi, Unvan Bilgisi,

Web sitemizde yer alan formlar veya göndereceğiniz e-postalar aracılığıyla bizimle iletişime geçerken, talep ettiklerimiz dışındaki kişisel verilerinizi ve/veya özel nitelikli kişisel verilerinizi (ör: ırk veya etnik köken, siyasi görüş, dini veya felsefi inanç, bedensel veya ruhsal sağlık, genetik/biyometrik veriler, dernek veya sendika üyeliği, kılık kıyafet, cinsel hayat ya da eğilim, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ve sabıka kaydı) paylaşmamanız gerekmektedir.

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Kişisel verilerinizi, aşağıda kategorilere göre belirtilen amaçlar için işlemekteyiz.

 1. Çerez Kayıtlarınız, MBİS web sitesinin tüm fonksiyonlarını göstermesi ve düzgün çalışabilmesini sağlamak amacıyla*,
 2. Kimlik, iletişim, müşteri işlem ve mesleki işlem bilgileriniz, web sitemizde yer alan formlar aracılığıyla iletmek istediğiniz talep ve şikayetlerinizin takibi amacıyla,
 3. İşlem güvenliği bilgileriniz, veri sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirdiğimizin ispatlanması ve açık rıza onayı işlemlerinin izlenmesi ve kayıt altına alınması amacıyla,
 4. Tüm bu verileriniz MBIS tarafından ayrıca; ürün/hizmetlerin ve davet/etkinliklerin duyurulması, müşteri memnuniyetine yönelik anket çalışmalarının yürütülmesi, tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama yapılması amaçlarıyla; ilgili kanunlara uygun olarak, ticari elektronik ileti (SMS, Arama, E-posta) gönderilebilmesi için vereceğiniz izin doğrultusunda ‘’açık rıza’’ hukuki sebebine dayanılarak işlenebilecek, aynı amaçlar ve hukuki sebep kapsamında aktarıma konu edilebilecektir.

*Çerez kullanımına ilişkin ayrıca MBIS Web Sitesi Çerez Politikamızı  inceleyebilirsiniz.

4.         KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE, HANGİ AMAÇLARLA AKTARMAMIZ GEREKİYOR?

Aşağıda saydığımız bazı durumlarda kişisel verilerinizi teknolojik destek ve hizmet aldığımız kişi ve kurumlarla, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve grup şirketlerimiz ile paylaşmamız (aktarmamız) gerekebilmektedir. Yukarıda saydığımız kişisel verilerinizi bu kapsamda;

 • Web sitemizin kullanımına ilişkin analiz hizmeti alabilmek için Google Analytics’e,
 • ,
 • İlgili kanunlar ve mevzuat kapsamında gereklilikleri ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, işin yürütülmesi, şirket politikalarının uygulanması amacıyla grup şirketlerimize aktarabilmekteyiz.

Kişisel verileriniz ayrıca işbu Aydınlatma Metninin 3-d maddesinde düzenlenen hallere yönelik olarak verdiğiniz açık rızanıza dayalı olarak, MBIS ürün ve hizmetleri ile ilgili özelleştirilmiş iletişim faaliyetlerinin tarafınıza sunulabilmesi amacıyla ve yalnızca iletişim ve dijital etkileşim faaliyetleri için gerekenle sınırlı ve ölçülü olmak koşuluyla, hizmet aldığımız teknoloji hizmeti sağlayıcılara aktarılabilir. Ancak bunlar haricinde başka üçüncü kişilerle kişisel verilerinizi paylaşmadığımızı bilmenizi isteriz.

5.         KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEM VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK TOPLARIZ?

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen yöntemlerle elektronik ortamda toplanmakta ve işlenmektedir.

 • Web sitesi çerezleri aracılığıyla,
  • Web sitesinde yer alan talep / şikâyet / iletişim formları aracılığıyla,
  • Tarafımıza gönderdiğiniz elektronik postalar aracılığıyla.

Söz konusu kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninin 3-d maddesinde düzenlenen haller dışında, Kanunun 5. maddesinde yer alan ve aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak açık rızanız aranmaksızın işlenmektedir;

 • KVKK Md. 5/2-c: Sizinle aramızda sözleşme kurulması veya var olan sözleşmemizin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması (Sizden gelen taleplerin ((ör: MBIS web sitesinden e-book indirme talebi) işleme alınması ve karşılanması açısından gerekli olması)

6.         KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI İÇİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR NELERDİR?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse, nasıl işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,        
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,        
  • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,        
  • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,        
  • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,        
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.        

Kişisel verilerimin işlenmesi açısından; yukarıda yer alan Aydınlatma Metnini okuyup anladığımı, Kanun’un 11. maddesinde sayılan haklarımla ilgili olarak ayrıca ve açıkça Aydınlatma Metni ile bilgilendirildiğimi, Aydınlatma Metninin örneğine rahatça ulaşabildiğimi kabul ve beyan ederim.        

Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan her türlü konuda detaylı bilgi için info@mbis.com.tr e-posta adresini kullanarak MBİS ile iletişime geçebilir ya da resmi başvuru yapabilirsiniz. Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartlarına uyulması gerekmektedir aksi takdirde isteklerinize olumlu yanıt veremeyebiliriz.

Son Güncellenme Tarihi: 13 Temmuz 2021