KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU OLAN BİZ KİMİZ?

Bu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninin (“Aydınlatma Metni”) amacı, webinarımız ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. Maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesidir. Bu kapsamda veri sorumlusu, İstanbul Ticaret Sicili’ne 435070 ticaret sicil numarası ile kayıtlı ve 0609043428100018 Mersis numarasına sahip olan M.B.İ.S. Bilgisayar Otomasyon Dan.ve Eği. Hiz. Tic. A.Ş.’(“MBİS”) dir.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Kimlik Bilgileri: Ad ve soyad

İletişim Bilgileri: e-Posta adresi, mobil telefon numarası

Mesleki Bilgiler: Çalışılan firma, görev (veya Ünvan)

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ? 

Kişisel verilerinizi, aşağıda belirtilen amaçlar için işlemekteyiz:

 • Yeni çıkan ürün ve hizmetlerimiz hakkında duyuru ve bilgilendirme
 • Elektronik ortamda bülten ve e-Kitap gönderme
 • Ticari kampanyalar ve indirimler hakkında duyuru ve bilgilendirme
 • Dijital (örn. Webinar) veya fiziksel ortamlarda düzenlediğimiz etkinliklerin duyurusu, kayıt alma ve etkinlik yönetimi
 • Anket düzenleme
 • Şirketimiz veya sektörümüzle ilgili haberlerin paylaşımı

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE, HANGİ AMAÇLARLA AKTARMAMIZ GEREKİYOR?

Söz konusu kişisel verileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır. Aşağıdaki bu paylaşımın hangi amaç ile gerçekleştirildiği ve paylaşımın kimlerle yapıldığı belirtilmiştir:

AKTARIM AMACI:

 • Toplu ileti gönderimi yapılabilmesi
 • Pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi

ALICI GRUBU:

 • Tedarikçiler – Pazarlama ve Reklam Ajansları

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEM VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK İŞLİYORUZ?

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanun’unun 5. maddesinde yer alan ve aşağıda belirtilen hukuki sebeplerle dayanarak işlenmektedir.

 • İlgili kişinin açık rızasının varlığı

Söz konusu kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen yöntemlerle toplanmakta ve işlenmektedir.

 • Kişinin kendisinden sözlü olarak
 • Kişinin kendisinden yazılı olarak
 • Firmamızın iş süreçlerinde kullandığı imzalı formlar ile
 • Kişinin kendisinden elektronik posta iletimi ile
 • Firmamız tarafından kullanılan yazılımlar ve programlar ile
 • Anlaşmalı olduğumuz pazar araştırma firmaları aracılığıyla
 • Yetkili satıcısı ve çözüm ortağı olduğumuz yurtdışında mukim SAP SE ve | SAP SE’nin diğer çözüm ortakları aracılığıyla
 • Web sitesindeki iletişim ve başvuru formları
 • Grup şirketleri aracılığıyla

Söz konusu kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen sistem/lokasyonlarda saklanmaktadır.

 • e-Posta gönderim uygulamaları (örn. Mailchimp)
 • Webinar uygulaması (örn. Livestorm)
 • e-Rıza uygulaması
 • Pazarlama departmanının ulaşımındaki disk alanlarındaki dosyalar
 • Müşteri İlişki Yönetimi (CRM) uygulaması

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI İÇİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR NELERDİR?

Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse, nasıl işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve Kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme.

Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan her türlü konuda detaylı bilgi için info@mbis.com.tr e-posta adresini kullanarak MBİS ile iletişime geçebilir ya da resmi başvuru yapabilirsiniz. Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartlarına uyulması gerekmektedir aksi takdirde isteklerinize olumlu yanıt veremeyebiliriz.