ÇALIŞAN ADAYI KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

VERİ SORUMLUSU OLAN BİZ KİMİZ?

Bu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metninin (“Aydınlatma Metni”) amacı, webinarımız ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. Maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde aydınlatma yükümlülüğümüzün yerine getirilmesidir. Bu kapsamda veri sorumlusu, İstanbul Ticaret Sicili’ne 435070 ticaret sicil numarası ile kayıtlı ve 0609043428100018 Mersis numarasına sahip olan M.B.İ.S. Bilgisayar Otomasyon Dan.ve Eği. Hiz. Tic. A.Ş.’(“MBİS”) dir.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Kimlik Bilgileri: Ad ve soyad

İletişim Bilgileri: e-Posta adresi, telefon numarası, adres, sosyal medya hesap adresleri

Mesleki Bilgiler: Halen ve geçmişte çalışılan kurumlar, görev (veya Ünvan), sorumluluklar, gerçekleştirilen işler ve projeler

Diğer Kişisel Bilgileri: Eğitim durumunuzla ilgili bilgiler, gönderdiğiniz özgeçmişiniz (CV) içerisinde yer alan diğer kişisel veriler: sahip olduğunuz sertifikalar, üye olunan kurum ve dernekler, hobileriniz, fotoğrafınız

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Kişisel verilerinizi, iş başvurunuzun alınması, takibi ve sizinle iletişime geçilmesi, işe, MBİS’in işyeri kuralları ve ihtiyacına uygunluğunuzun değerlendirilmesi ve gerektiğinde yeni pozisyon açıldığında önceden başvurmuş olan adaylara ulaşabilmek amacıyla işlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE, HANGİ AMAÇLARLA AKTARMAMIZ GEREKİYOR?

Kişisel verilerinizi, tüm iş olanakları ve pozisyonları göz önüne alınarak değerlendirilmesi ve ortak insan kaynakları birimimizin olması sebebiyle grup şirketlerimize aktarmaktayız. İşe alım değerlendirme süreci için gerekli olması durumunda kişisel verilerinizi İşe Alım hizmeti veren kurumlar ile de paylaşmaktayız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ YÖNTEM VE HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK TOPLAYIP, SAKLARIZ?

Kişisel verilerinizi doğrudan sizlerden sözlü ve yazılı olarak, web sitemiz üzerinden yaptığınız başvurularda elektronik olarak ve referans gösterdiğiniz kişilerden yazılı ve sözlü olarak, işe alım amacıyla hizmet veren web sitelerinden, elde etmekteyiz. Kişisel verilerinizi, fiziki olarak başvuru ve değerlendirme formları üzerinde, elektronik ortamda yazılımlar veya bilgisayar dosyalarında saklamaktayız.

Kişisel verilerinizi, iş sözleşmesinin kurulabilmesi için gerek olması sebebiyle (KVKK md.5/2-c) işlemekte ve bize ayrıca vermiş olduğunuz açık rızanıza dayanarak (KVKK md.5/1) grup şirketlerimize aktarmaktayız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI İÇİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR NELERDİR?

Kanun uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız:

•        Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•        Kişisel verileriniz işlenmişse, nasıl işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,

•        Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve Kişisel verilerinizin işlenme amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•        Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

•        İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

•        İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•        İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•        Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme. Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan her türlü konuda detaylı bilgi için info@mbis.com.tr e-posta adresini kullanarak MBİS ile iletişime geçebilir ya da resmi başvuru yapabilirsiniz. Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartlarına uyulması gerekmektedir aksi takdirde isteklerinize olumlu yanıt veremeyebiliriz.